2015 m. vasario 26 d., ketvirtadienis

Jaunoji socialdemokratų karta pasirengusi iššūkiams

Pas­ta­rai­siais me­ta­is į Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ją įsi­lie­ja vis dau­giau jau­nų žmo­nių. Jau­ni­mas ne tik sie­kia ak­ty­viai da­ly­vau­ti par­ti­jos veik­lo­je, ta­čiau tai įro­do ir sa­vo dar­bais. 


Jau­nie­ji so­cial­de­mok­ra­tai įgy­ven­di­na daug ak­ci­jų, ini­cia­ty­vų ir pro­jek­tų: tai ir so­cia­li­nis edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Šiau­lių mies­to gim­na­zis­tų pro­to mū­šių čem­pio­na­tas“, ir pa­sau­li­nės Rau­do­nos no­sies die­nos pa­mi­nė­ji­mo ren­gi­niai, ap­lin­ko­sau­gos pro­jek­tai bei ki­tos ini­cia­ty­vos mies­tie­čiams.

Vis dau­giau jau­nų­jų so­cial­de­mok­ra­tų iš­ren­ka­mi į at­sa­kin­gus po­stus: Do­mas Griš­ke­vi­čius – Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sek­re­to­rius, jau­niau­sias šios ka­den­ci­jos Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys taip pat so­cial­de­mok­ra­tas. LSDP Šiau­lių sky­riaus par­ti­nėms gru­pėms taip pat va­do­vau­ja di­de­lis bū­rys jau­nų žmo­nių pa­si­se­ki­mo jau su­lau­kę vers­lo bei aka­de­mi­nia­me pa­sau­ly­je – Vid­man­tas Nor­vai­šas, Min­dau­gas Ston­ce­lis, Do­na­tas Va­da­laus­kas.

Jau­nie­ji Šiau­lių mies­to so­cial­de­mok­ra­tai pri­pa­žįs­ta­mi ir res­pub­li­ki­nių ly­giu. Šiais me­tais Ma­lik Aga­ma­li­jev pri­pa­žin­tas me­tų Lie­tu­vos jau­nų­jų so­cial­de­mok­ra­tų sky­rių pir­mi­nin­ku.

Jau­nų­jų so­cial­de­mok­ra­tų bran­dą įro­do ir LSDP Šiau­lių mies­to sky­riaus rin­ki­mų są­ra­šas – pir­ma­ja­me 20-uke net pen­ki kan­di­da­tai yra jau­nes­ni ne­gu 35 me­tų.

Politinė reklama

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą