2015 m. vasario 26 d., ketvirtadienis

Jaunoji socialdemokratų karta pasirengusi iššūkiams

Pas­ta­rai­siais me­ta­is į Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ją įsi­lie­ja vis dau­giau jau­nų žmo­nių. Jau­ni­mas ne tik sie­kia ak­ty­viai da­ly­vau­ti par­ti­jos veik­lo­je, ta­čiau tai įro­do ir sa­vo dar­bais. 


Jau­nie­ji so­cial­de­mok­ra­tai įgy­ven­di­na daug ak­ci­jų, ini­cia­ty­vų ir pro­jek­tų: tai ir so­cia­li­nis edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Šiau­lių mies­to gim­na­zis­tų pro­to mū­šių čem­pio­na­tas“, ir pa­sau­li­nės Rau­do­nos no­sies die­nos pa­mi­nė­ji­mo ren­gi­niai, ap­lin­ko­sau­gos pro­jek­tai bei ki­tos ini­cia­ty­vos mies­tie­čiams.

Vis dau­giau jau­nų­jų so­cial­de­mok­ra­tų iš­ren­ka­mi į at­sa­kin­gus po­stus: Do­mas Griš­ke­vi­čius – Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sek­re­to­rius, jau­niau­sias šios ka­den­ci­jos Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys taip pat so­cial­de­mok­ra­tas. LSDP Šiau­lių sky­riaus par­ti­nėms gru­pėms taip pat va­do­vau­ja di­de­lis bū­rys jau­nų žmo­nių pa­si­se­ki­mo jau su­lau­kę vers­lo bei aka­de­mi­nia­me pa­sau­ly­je – Vid­man­tas Nor­vai­šas, Min­dau­gas Ston­ce­lis, Do­na­tas Va­da­laus­kas.

Jau­nie­ji Šiau­lių mies­to so­cial­de­mok­ra­tai pri­pa­žįs­ta­mi ir res­pub­li­ki­nių ly­giu. Šiais me­tais Ma­lik Aga­ma­li­jev pri­pa­žin­tas me­tų Lie­tu­vos jau­nų­jų so­cial­de­mok­ra­tų sky­rių pir­mi­nin­ku.

Jau­nų­jų so­cial­de­mok­ra­tų bran­dą įro­do ir LSDP Šiau­lių mies­to sky­riaus rin­ki­mų są­ra­šas – pir­ma­ja­me 20-uke net pen­ki kan­di­da­tai yra jau­nes­ni ne­gu 35 me­tų.

Politinė reklama

2015 m. vasario 25 d., trečiadienis

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su “Optikos pasauliu”


Vasario 24 d. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Šiaulių miesto skyrius, taip pat ir LSDP Šiaulių miesto Saulės poskyris pasirašė bendradarbiavimo sutartį su “Optikos pasauliu”.“Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis visus metus leis sąjungos ir poskyrio nariams naudotis didelėmis nuolaidomis įvairiems „Optikos pasaulio“ teikiamiems produktams, bei paslaugoms – apie pasirašytos sutarties ypatumus kalbėjo LSDP Saulės poskyrio pirmininkas Domas Griškevičius.

Paklaustas kas paskatino jaunimą pasirašyti tokią bendradarbiavimo sutartį su „Optikos pasauliu“ LSDJS Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas Malik Agamalijev teigė, kad viskas prasideda nuo prevencijos."Manome, kad reguliarus lankymasis pas  akių priežiūros specialistą padės palaikyti gerą regėjimą, išvengti akių ligų ir net nustatyti kitas sveikatos problemas. Atminkite, kad kai kurie sutrikimai gali likti ilgai nepastebimi, kol išryškėja simptomai. Specialistų teigimu nuolatinė akių patikra gali užkirsti kelią šioms problemoms, kol jos dar nepadarė nepataisomos žalos akims ir sveikatai.“
 
„Optikos pasaulis” - didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Savo parduotuves turi praktiškai kiekviename Lietuvos mieste.

LSDJS Šiaulių miesto skyriaus informacija