2015 m. liepos 15 d., trečiadienis

Kai politikos „vilkų“ asmeninės ambicijos svarbiau už miestą


Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Šiaulių miesto skyriaus tarybos dauguma liepos 2 d. priėmė sprendimą nesijungti prie valdančiosios miesto koalicijos ir tuo pat metu įpareigojo mane, LSDP narį, Šiaulių miesto mero pavaduotoją Domą Griškevičių trauktis iš užimamų pareigų.
 
Esu įsitikinęs, kad mes, socialdemokratai, per savivaldos rinkimus Šiauliuose gavę daugiausiai balsų, turime ne tik gerbti rinkėjų valią, bet ir siekti įgyvendinti savo programines nuostatas neužmiršdami socialdemokratinių vertybių. Tikiu šiomis vertybėmis ir jomis visada vadovaujuosi. Atvirai ir ramia sąžine galiu pasakyti: nedirbau ir netarnavau siauriems politinių klanų, finansinių grupių interesams. 


Vis dėlto skyriaus Tarybos daugumos sprendimas buvo kitoks, ir aš jį gerbiu. Neslepiu: manau, kad toks sprendimas buvo paremtas ne sveika politine logika, o inicijuotas kai kurių Skyriaus vadovų, besivadovaujančių asmeninėmis ambicijomis.

Skyrius vienija daug puikių, energingų ir nuoširdžių šiauliečių, norinčių savo veikla prisidėti prie sąžiningo miesto gerovės kūrimo. Deja, asmeninės Skyriaus vadovų, kuriuos jau seniai galima vadinti politikos „vilkais“, ambicijos buvo svarbesnės už miesto interesus. Dėl tokio Tarybos sprendimo atsakomybę turi prisiimti ir Skyriaus vadovas Seimo narys Edvardas Žakaris.

Laikai keičiasi, į politiką ateina jauni žmonės, bet vienas dalykas nesikeičia: žuvis gedo ir genda nuo galvos. Atsakingai pareiškiu, kad LSDP Šiaulių miesto skyriaus vadovybė stipriai serga asmeninių ambicijų ir interesų liga. Jei manoma, kad šią ligą galima pagydyti suvartojant vaistą – atšaukiant mane iš mero pavaduotojo pareigų –, prisiimu asmeninę atsakomybę ir atsistatydinu. 

Vadovaudamasis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos reglamento nuostatomis šiandien Šiaulių miesto merui įteikiau prašymą rengti Tarybos sprendimo projektą dėl mero pavaduotojo įgaliojimų nutraukimo anksčiau laiko. 


Taip pat informuoju, kad stokojant demokratinių, solidarumo ir lygybės principų negaliu prisijungti prie LSDP frakcijos Šiaulių miesto taryboje. 

Dirbdamas Šiaulių miesto taryboje mero pavaduotojo, eilinio Tarybos nario ar kitose pareigose visada vadovaujuosi solidarumo, sąžinės ir protingumo principais. Tai reiškia, kad rėmiau ir ateityje remsiu visus miestui reikalingus ir protingus sprendimus bei kovosiu su tokiais, kurie kels abejonių dėl jų tikslingumo ir skaidrumo.

Esu už atvirą diskusiją, bet esu prieš šeimos verslą politikoje. Esu už nuomonių įvairovę, bet esu prieš jaunų politikų žlugdymą vardan asmeninės gerovės. 

Dėkoju šiauliečių išrinktam merui A.Visockui, valdančiajai daugumai už suteiktą pasitikėjimą ir galimybę dirbti Šiaulių miesto labui. Taip pat dėkoju savo šeimai, rinkėjams, LSDP bičiuliams iš Šiaulių ir visos Lietuvos, kurie nuolat palaikė ir palaiko mano sprendimus.Šiaulių miesto mero pavaduotojas
Domas Griškevičius

2015 m. kovo 30 d., pirmadienis

LSDJS Konferencija įvertino šiauliečiusSavaitgalį, Vilniuje vyko Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos konferencija, kurios metu buvo renkamas organizacijos pirmininkas, valdyba ir kontrolės komisija.Atverstame naujame jaunųjų socialdemokratų sąjungos istorijos puslapyje nemažai vietos teko ir Šiaulių miesto jauniesiems socialdemokratams. Pirmą kartą į LSDJS valdybą išrinkti net du šiauliečiai – Malik Agamalijev ir Domas Griškevičius. Kontrolės komisijos pirmininku išrinktas šiaulietis Arnoldas Aluzas.

Naujaisiais LSDJS valdybos nariais taip pat tapo Dovilė Adamonytė (Birštonas), Sergejus Tichomirovas (Vilnius), Modesta Petrauskaitė (Panevėžio raj.). LSDJS pirmininku antrajai kadencijai perrinktas Ramūnas Burokas (Marijampolė).

LSDJS pirmininkas Ramūnas Burokas po Konferencijos dėkojo visiems pasitikėjusiems ir suteikusiems jam mandatą pirmininkauti antrąją kadenciją didžiausiai politinei jaunimo organizacijai Lietuvoje. 

LSDJS Šiaulių miesto skyriaus informacija

2015 m. vasario 26 d., ketvirtadienis

Jaunoji socialdemokratų karta pasirengusi iššūkiams

Pas­ta­rai­siais me­ta­is į Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ją įsi­lie­ja vis dau­giau jau­nų žmo­nių. Jau­ni­mas ne tik sie­kia ak­ty­viai da­ly­vau­ti par­ti­jos veik­lo­je, ta­čiau tai įro­do ir sa­vo dar­bais. 


Jau­nie­ji so­cial­de­mok­ra­tai įgy­ven­di­na daug ak­ci­jų, ini­cia­ty­vų ir pro­jek­tų: tai ir so­cia­li­nis edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Šiau­lių mies­to gim­na­zis­tų pro­to mū­šių čem­pio­na­tas“, ir pa­sau­li­nės Rau­do­nos no­sies die­nos pa­mi­nė­ji­mo ren­gi­niai, ap­lin­ko­sau­gos pro­jek­tai bei ki­tos ini­cia­ty­vos mies­tie­čiams.

Vis dau­giau jau­nų­jų so­cial­de­mok­ra­tų iš­ren­ka­mi į at­sa­kin­gus po­stus: Do­mas Griš­ke­vi­čius – Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sek­re­to­rius, jau­niau­sias šios ka­den­ci­jos Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys taip pat so­cial­de­mok­ra­tas. LSDP Šiau­lių sky­riaus par­ti­nėms gru­pėms taip pat va­do­vau­ja di­de­lis bū­rys jau­nų žmo­nių pa­si­se­ki­mo jau su­lau­kę vers­lo bei aka­de­mi­nia­me pa­sau­ly­je – Vid­man­tas Nor­vai­šas, Min­dau­gas Ston­ce­lis, Do­na­tas Va­da­laus­kas.

Jau­nie­ji Šiau­lių mies­to so­cial­de­mok­ra­tai pri­pa­žįs­ta­mi ir res­pub­li­ki­nių ly­giu. Šiais me­tais Ma­lik Aga­ma­li­jev pri­pa­žin­tas me­tų Lie­tu­vos jau­nų­jų so­cial­de­mok­ra­tų sky­rių pir­mi­nin­ku.

Jau­nų­jų so­cial­de­mok­ra­tų bran­dą įro­do ir LSDP Šiau­lių mies­to sky­riaus rin­ki­mų są­ra­šas – pir­ma­ja­me 20-uke net pen­ki kan­di­da­tai yra jau­nes­ni ne­gu 35 me­tų.

Politinė reklama

2015 m. vasario 25 d., trečiadienis

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su “Optikos pasauliu”


Vasario 24 d. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Šiaulių miesto skyrius, taip pat ir LSDP Šiaulių miesto Saulės poskyris pasirašė bendradarbiavimo sutartį su “Optikos pasauliu”.“Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis visus metus leis sąjungos ir poskyrio nariams naudotis didelėmis nuolaidomis įvairiems „Optikos pasaulio“ teikiamiems produktams, bei paslaugoms – apie pasirašytos sutarties ypatumus kalbėjo LSDP Saulės poskyrio pirmininkas Domas Griškevičius.

Paklaustas kas paskatino jaunimą pasirašyti tokią bendradarbiavimo sutartį su „Optikos pasauliu“ LSDJS Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas Malik Agamalijev teigė, kad viskas prasideda nuo prevencijos."Manome, kad reguliarus lankymasis pas  akių priežiūros specialistą padės palaikyti gerą regėjimą, išvengti akių ligų ir net nustatyti kitas sveikatos problemas. Atminkite, kad kai kurie sutrikimai gali likti ilgai nepastebimi, kol išryškėja simptomai. Specialistų teigimu nuolatinė akių patikra gali užkirsti kelią šioms problemoms, kol jos dar nepadarė nepataisomos žalos akims ir sveikatai.“
 
„Optikos pasaulis” - didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Savo parduotuves turi praktiškai kiekviename Lietuvos mieste.

LSDJS Šiaulių miesto skyriaus informacija