2013 m. sausio 18 d., penktadienis

Varnas varnui akies nekerta


Kažkam, galbūt, ką pasakysiu, nepatiks, gal net supykdys, bet abejingu likti nenoriu ir negaliu. Puikiai suprantu, kad dėstydamas savo mintis šiuo klausimu galiu sau tik pakenkti. Tačiau ko verta yra mūsų valstybė jei prarandi galimybę išsakyti tai ką galvoji, ar jei matai, jog kažkas vyksta ne taip, tačiau visi lieka abejingi.

Istorija susijusi su Tarybos narių lankomumu ir jų pareigų atlikimu.

Praėjusių metu pabaigoje Etikos komisijai vadovaudamasis Tarybos Reglamento 185 punktu: „Etikos komisija nustačiusi, kad Tarybos narys per mėnesį praleido daugiau kaip vieną Tarybos posėdį ir nepranešė Sekretoriatui apie nedalyvavimo priežastį, analizuoja šio Tarybos nario nedalyvavimo priežastis ir Tarybai pateikia išvadas“, pateikiau Tarybos narių posėdžių ir komitetų lankomumą.

Etikos komisija atsižvelgdama į gautus lankomumo duomenis pradėjo tyrimą dėl vieno Tarybos nario, kuris iš 2012 metais vykusių 13 Šiaulių miesto Tarybos posėdžių praleido daugiau kaip pusę – 7. Šešis iš jų praleido iš eilės. Penkiais (apie tai, kad negalės dalyvauti paskutiniame metų posėdyje informavo. Beje tada jau buvo prasidėjęs tyrimas) atvejais nepranešė Sekretoriatui apie nedalyvavimo priežastis. Maža to praleido 14 komiteto posėdžių iš paskutinių 15 vykusių.

Primenu, kad Vietos savivaldos įstatymas numato ne tik tarybos nario teises, tačiau ir pareigas. Minėto įstatymo 23 straipsnis numato Savivaldybės tarybos nario pareigas, kuriose nurodoma, jog Tarybos narys privalo:

1) dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose;
2) būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu;
3) dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose;
4) nebalsuoti savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžiuose, kai jo balsavimas svarstomu klausimu prieštarauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui;
5) nuolat bendrauti su rinkėjais ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaityti rinkėjams reglamento nustatyta tvarka.
Iš karto užbėgdamas už akių kritikams, kad visi politikai nieko nedirba, galiu pasidžiaugti, kad net 13 Tarybos narių nepraleido nei vieno Tarybos posėdžio.

Paklausite kas grėsė pravaikštininkui? Atsakysiu, galimybė netekti iškovoto mandato. LR Savivaldos rinkimų įstatymo 87 straipsnis numato aplinkybes dėl kurių Savivaldybės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta prieš terminą.

Šioje vietoje aktualus LR Savivaldos rinkimų įstatymo 87 str. 3 punktas: 3) jis be pateisinamos priežasties praleidžia iš eilės 3 savivaldybės tarybos posėdžius, – pagal savivaldybės tarybos Etikos komisijos teikimą ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą;

Etikos komisijai pradėjus tyrimą ir paprašius pasiaiškinimo dėl praleistų posėdžių, svarstomasis pateikė pasiaiškinimus, kuriuose nurodė, kad praleisdamas posėdžius nepadarė jokios žalos, yra užimtas verslininkas, buvo rinkimai, kas svarbiausia, nėra aišku kaip reikia pranešti Sekretoriatui apie negalėjimą dalyvauti posėdžiuose.

Ginamosios kalbos pabaigoje svarstomasis ištarė žodį atsiprašau. Žadėjo pasitaisyti, tačiau girdint tuos žodžius prisiminiau JAV žurnalistės kalbėjusios apie JAV atleto Lance Armstrong prisipažinimą vartojus neleistinus preparatus (dopingą) norint iškovoti pergales žodžius, kad Lance prisipažinimas nėra tikras.

„Jis nesigaili dėl to, kad vartojo, jis gailisi dėl to, kad jį pagavo“ sakė viena JAV žurnalisčių. Perfrazuojant galiu pasakyti, kad Tarybos narys nesigaili dėl to, kad pro pirštus žiūrėjo į savo pareigas, jis gailisi tik dėl to, kad kažkas išdrįso jį varginti kažkokiais „be reikalingais“ svarstymais.

Teko kalbėtis ne su vienu komisijos nariu. Daugelis pripažino, kad patyrė spaudimą ir kad pasiaiškinimas neįtikino, tačiau pridūrė, kad nereikia aštrinti situacijos, mat svarstomasis yra įtakingas Tarybos narys.

Pasisakydamas Etikos komisijoje akcentavau, kad norėdami daryti pokyčius privalome vadovautis įstatymais, sąžine, etikos nuostatomis, nebijoti pakelti galvos iš mėšlyno, kuriame yra atsidariusi mūsų valstybė.

Deja. Etikos komisija buvo kurčia. Nieko nedaryti ir ir apsiriboti tik svarstymu bei palaikyti gerus santykius su „įtakingais“ Tarybos nariais juk yra kur kas saugiau ir patogiau.

Kažkas yra pasakę, kad nepasitikėkite žmogumi, kuriam viskas atrodo gera, ar kuris viską laiko blogu, o labiausiai – žmogumi, kuris į viską žiūri abejingai.


2013 m. sausio 14 d., pirmadienis

Jaunieji socialdemokratai išrinko naują vadovą ir valdybos narius


2013 m. sausio 12 dieną įvyko LSDJS ataskaitinė-rinkiminė konferencija.

Susirinkusius delegatus ir svečius iš visos Lietuvos sveikino Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, socialdemokratų partijos pirmininkas, Algirdas Butkevičius, Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, LSDJS Garbės pirmininkas, Seimo jaunimo ir sporto komisijos pirmininkas Juras Požela, buvęs LSDJS valdybos narys, Seimo narys Domas Petrulis, Seimo narys Algirdas Sysas, Jaunimo reikalų departamento prie SADM direktorius.

Konferencijos metu buvo išklausytos veiklos ir kontrolės komisijos ataskaitos. Abi ataskaitos buvo patvirtintos bendru sutarimu. Patvirtinus ataskaitas, prisistatė kandidatai į pirmininkus, valdybą, buvo keliami kandidatai į kontrolės komisijos narius.

Dviejų metų kadencijai LSDJS pirmininku buvo išrinktas LSDJS Marijampolės skyriaus narys Ramūnas Burokas. Į sąjungos valdybą išrinkti: Domas Griškevičius, Irma Gudžiūnaitė, Modesta Petrauskaitė, Rima Pielikytė, Ligita Poškaitė, Tomas Šileika.

Sąjungos veiklos priežiūrą vieneriems metams vykdyti buvo patikėta Malik Agamalijev (kontrolės komisijos pirmininkas), Editai Matulevičiūtei, Akvilei Rudytei, Dariui Skusevičiui ir Artūrui Sabaliauskui.

"Paskutinį kartą LSDJS valdyboje šiauliečiai savo atstovą turėjo prieš aštuonerius metus. Todėl natūralu, kad džiaugiamės jaunimiečių išreikštu pasitikėjimu šiauliečių atstovais. Šiauliai iki šiol dar niekada nebuvo taip įvertinti, kad vienu metu LSDJS Šiaulių skyrius turėtų savo narį organizacijos valdyboje ir Kontrolės komisijoje. Dar daugiau, kad Kontrolės komisijai vadovautų" - sakė naujasis LSDJS valdybos narys Domas Griškevičius.

Dėkoju jauniesiems socialdemokratams balsavusiems už pirminink R.Buroką, naują valdybą. Tikiuosi nenuvilsime ir pateisinsime Jūsų lūkesčius. Galvoju, kad Jūsų išrinkta komanda gali daug!

Parengta pagal www.jaunimieciai.lt informaciją